30.9.05

Työelämän konsultaatiokeskus

Huom!

Neuvottelemme parhaillaan Kelan kanssa mahdollisuudesta ottaa uusia asiakkaita vielä vuoden 2006 alkupuoliskon aikana. Asia ratkennee helmikuun alkupuolella. Vuoden 2005 aikana aloittaneiden asiakkaiden käynnit jatkuvat sovitusti

Lähtökohdat

Konsultaatiokeskus on Kelan rahoittama, määräaikainen (2001-2005 ) kuntoutuskokeilu. Sen tavoitteena on uusien toimintatapojen kehittäminen työhön liittyvistä psyykkisistä ongelmista kärsivien henkilöiden auttamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään työssä jaksamiseen, perheen ja työn yhteensovittamiseen sekä työ- ja opiskelumotivaatioon.

Toiminta pohjaa asiakkaiden omille tavoitteille sekä asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisesti tekemille suunnitelmille.

Käynnit ovat asiakkaille maksuttomia. Käyntien korvaaminen edellyttää kuntoutushakemuksen täyttämistä ja sen pohjalta tehtävää Kelan kuntoutuspäätöstä. Tarvittaessa myös matkakustannuksia voi anoa korvattavaksi Kelalta.

Lisätietoa asiakkaille ja lähettäjille

Kuka voi olla asiakas?

Konsultaatiokeskuksen asiakkaiksi voivat hakeutua 16-65-vuotiaat henkilöt, joilla on merkittäviä työ- tai toimintakykyä vähentäviä tai uhkaavia työhön tai opiskeluun liittyviä psyykkisiä/psykososiaalisia ongelmia. Asiakkaiden tulee asua Kelan Etelä-Suomen vakuutusalueella.

Konsultaatiokeskus on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, jotka kärsivät

  • työssä jaksamiseen ja työpaikan ihmissuhteisiin liittyvistä oireista ja ongelmista, joita voivat olla esimerkiksi uupumus, masennus, ahdistuneisuus, unihäiriöt, työkyvyn aleneminen, keskittymiskyvyn lasku (kyseeseen tulevat myös opiskeluun liittyvät väsymis- ja uupumisoireet)
  • psyykkisistä ongelmista tai ihmissuhdevaikeuksista, jotka liittyvät työelämän ja perheen yhteensovittamiseen
  • työhön tai opiskeluun liittyvistä, huomattavista motivaatio-ongelmista

Myös muuntyyppiset työhön ja opiskeluun liittyvät ongelmat voivat olla lähettämisen aiheena. Tällöin on kuitenkin syytä neuvotella Konsultaatiokeskuksen työntekijöiden kanssa ennen lausunnon kirjoittamista.

Miten konsultaatiokeskukseen hakeudutaan?

Konsultaatiokeskuksen asiakkuuden edellytyksenä on

  • lääkärinlausunto, joka tehdään mieluiten SVB1-lomakkeelle (lausunto on samalla lähete!)
  • asiakkaan itse täyttämä kuntoutushakemus, joka tehdään Kelan kuntoutushakemuslomakkeelle (Ku 102). Kuntoutushakemuslomakkeita saa Kelan paikallistoimistoista ja verkkosivuilta (www.kela.fi).

Sekä lääkärinlausunto että kuntoutushakemus toimitetaan Kelan toimistoon. Asian käsittely alkaa käytännössä vasta kun molemmat ovat saapuneet.

Huom! Konsultaatiokeskukseen voi erityistapauksissa hakeutua myös suoraan. Tällöin otetaan yhteyttä keskuksen työntekijöihin, jotka auttavat lääkärinlausunnon hankkimisessa.

Miten konsultaatiokeskus toimii?

Konsultaatiokeskuksen yleisin toimintamuoto on yksilökeskustelu. Keskuksen toimintaideologia on voimavarasuuntautunut. Ensimmäinen käynti on luonteeltaan tiedotuksellinen ja orientoiva. Käyntien ja muiden tapahtumien määrä voi vaihdella huomattavastikin. Käyntien maksimimäärä on 20 yksilö- tai ryhmäkäyntiä asiakasta kohden. Yksilökäyntien keskimääräinen kesto on 60-90 min.

Yksilökeskusteluja voivat asiakkaiden ja henkilökunnan yhdessä tekemän suunnitelman ja asiakkaan tarpeiden ja toiveiden perusteella täydentää muun muassa

  • opintopiirityyppiset, työhyvinvointiin liittyvät keskusteluryhmät luennoitsijoineen
  • toiminnalliset ryhmät
  • asiakkaiden toivomuksesta toteutettavat neuvottelut työpaikan, perheen tai muun ryhmän tai verkoston kanssa (puoliso, työtoverit, ystävät, jne.)
Työntekijät

Kuntoutuskokeilun vastuuhenkilöinä toimivat psykiatrian erikoislääkäri, LT Eero Riikonen ja YTM Mikko Makkonen. Työryhmän jäseninä työskentelee psykiatreja, lääkäreitä, psykologeja, perheterapeutteja sekä muita alan ammattilaisia. Työntekijöillä on laaja kokemus lyhytterapiatyyppisestä toiminnasta ja työelämään liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisemisesta.

Yhteydenotot

Työelämän konsultaatiokeskus
Paasivuorenkatu 5 A
6. kerros
00530 Helsinki
Puhelin (09) 6866 7424

Sähköposti

Helena Korpela, koordinaattori
helena.korpela@oktoivo.fi

Eero Riikonen, tutkimusjohtaja, LT, psykiatri
eero.riikonen@oktoivo.fi