30.9.05

Osuuskunnan työelämäpalvelut

Yleistä

Työelämän ongelmiin suuntautuvaa toimintaa on linjattu vuoden 2005 aikana uudelleen. Keskeisiä muutoksia ovat työyhteisöihin painottuvan toiminnan kasvu ja yksittäisiin työntekijöihin painottuvan konsultaatiotoiminnan vähentäminen.

Osuuskunta käynnisti syksyllä 2005 työhyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen puuttumiseen liittyvän kehittämisyhteistyön Valtionkonttorin ja useiden valtion yksiköiden kanssa. Yhteistyö myös muiden organisaatioiden kanssa (yksityiset yritykset, järjestöt, kunnallinen sektori) on kasvussa.

Lähestymistapa

Työelämän haasteisiin ja ongelmiin liittyvä asiakastyö, työnohjaus, valmennus ja koulutus on tulevaisuuden mahdollisuuksiin keskittyvää, räätälöityä ja maalaisjärkistä ja se pohjautuu asiakkaiden asettamiin tavoitteisiin. Asiakkaiden aiemmat kokemukset ja heidän käsityksensä lupaavista toimintatavoista otetaan vakavasti.

Työnohjaajat, valmentajat, kouluttajat ja konsultit toimivat asiakkaan tai työyhteisön omille lähtökohdille ja päämäärille rakentuvien hyvinvointi- ja kehitysprojektien tukijoina sekä uusien näkökulmien avaajina ja testaajina. Erityistä huomiota kiinnitetään hienotunteisuuteen ja leimaavuuden välttämiseen.

Työhyvinvointiin ja työn kehittämiseen liittyviä haasteita

Osuuskunta Toivon työelämähankkeiden lähtökohtana on, että johtamistavalla, työilmapiirillä ja työyhteisökulttuurilla on ratkaiseva merkitys työhyvinvoinnin ja toiminnan tuloksellisuuden kannalta. Monet työhyvinvointiongelmat liittyvät siihen, että johtamisen menetelmät ja organisaation toimintatavat eivät ole sopusoinnussa pitkälle koulutetun työvoiman ajattelun, tarpeiden ja työn muuttuneiden haasteiden kanssa.

Suomi on yhä vahvemmin tietoyhteiskunta. Innovaatiohakuisen ja voimakkaasti vuorovaikutuksellisen asiantuntijatyön yleistyminen nostaa johdon ja työntekijäkunnan hyvinvoinnin ja motivaation tärkeään asemaan. Kehitys synnyttää tarpeen innovaatio- ja hyvinvointijohtamisen menetelmien sekä uudentyyppisten palvelujen kehittämiseen.

Luottamuksellisuus

Pelisäännöistä ja luottamuksellisuutta koskevista periaatteista sovitaan jokaisen osallistujan ja ryhmän kohdalla erikseen. Peruslähtökohtana on, että kaikki keskusteluissa esiin tulevat asiat, joiden julkisuudesta ei erikseen sovita, ovat luottamuksellisia.

Keskeiset työntekijät

Osuuskunta Toivon työntekijöiden työkokemus on kertynyt useista kymmenistä
sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan asiakastyöhön sekä sen tutkimiseen ja
kehittämiseen liittyvistä organisaatioista. Joukkoon kuuluu sekä julkisen sektorin
organisaatioita, järjestöjä että yksityisiä yrityksiä.

Työelämän ongelmiin liittyvän asiakastyön ja kehittämistoiminnan kannalta keskeiset työntekijät ovat:

- LT, psykiatri Eero, Riikonen

- LL, lastenpsykiatri Sara Vataja

- Sosiaaliohjaaja/nuoriso-ohjaaja Heli Koivuniemi

- YTM, tutkija Mikko Makkonen

- Sosiaalityöntekijä Timo Rytkönen

- Psykologi Sirpa Heikkola

- Psykologi Krisse Lipponen

Tuoreessa osuuskunnan työntekijöiden (yli 50) osaamista ja koulutusta koskevassa selvityksessä kävi ilmi, että heillä on erittäin runsaasti täydentävää koulutusta, erityisesti kriisi-, perheterapia-, lyhytterapia ja ryhmäterapiakoulutusta. Asiakastyötä ja työnohjausta tekevien työntekijöiden keskimääräinen työkokemus on noin 20 vuotta, lyhimmillään runsaat kymmenen vuotta. Suurella osalla työntekijöistä on myös laaja kokemus lyhyt- ja perheterapiaan sekä työhyvinvointiin liittyvästä koulutustyöstä.

Yhteystiedot

Lisätietoja antavat tarvittaessa:

- Eero Riikonen, 040-5063841, eero.riikonen@oktoivo.fi

- Sara Vataja, 0400-783509, sara.vataja@oktoivo.fi

Osuuskunta järjestää mielellään toiminnastaan kiinnostuneille tahoille vierailuja ja
erilaisia tietoiskuja.